GEBOORTEHOROSCOOP

Gratis geboortehoroscoop
Als extra service kan ik voor geïnteresseerden een uitdraai maken van je Geboortehoroscoop (m.b.v. de software StarSymphony). Dit kan je helpen meer zicht en grip op je dagelijks leven te krijgen. Dit rapport is gratis voor mijn clienten. Het is daarvoor nodig dat je mij je geboortedatum, geboortetijd en geboortplaats mailt.

Wat betreft het gebruik van een geboortehoroscoop :
De geboorte horoscoop bestaat uit +/- 50 verschillende stukjes tekst. Planeten in tekens, in huizen, onderlinge aspecten etc. Die interpretaties bevatten - onontkoombaar - meerdere tegengestelde invloeden. Een computer kan dit geheel aan informatie niet overzien, en produceert algemene teksten per planeet/huis/aspect. Deze beschrijvingen moeten steeds worden afgewogen aan het totale beeld.

We kunnen het programma gebruiken als ondersteuning in therapie, met name stand van de maan en de aspecten die deze ontvangt geeft veel informatie over de personae (het socialisatie proces, gevoeligheden en de kwetsbaarheden).
Om je een indruk te geven hoe zo'n horoscooprapport er uit ziet, staat hieronder een voorbeeld van John F. Kennedy.Uitgebreide Interpretatie Geboorte horoscoop
(c) 2001-03, StarSymphony

Deze interpretaties zijn gebaseerd op de door U berekende Horoscoop

Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat elke interpretatie - onontkoombaar - meerdere tegengestelde invloeden zal bevatten. Deze kunnnen evenwel een correcte afspiegeling van het karakter zijn aangezien we als mens conflicterende verlangens en omstandigheden ervaren. Het is de verantwoordelijkheid van een astroloog om een synthese aan te brengen in deze schijnbare tegenstellingen om ze een realistische interpretatie te geven van de dilemma's in de geboortehoroscoop.
Onderstaande teksten beschrijven een algemeen beeld per planeet in teken en huis. Deze invloeden moeten steeds worden afgewogen en gemodificeerd door het 'totaal' plaatje.

Geboorte Gegevens

John F. Kennedy (Radix)
29/05/1917    Pl.Tijd : 15.00
Placidus Huizen / Tropical
MAINE           / PORTLAND           
NB:43.39 WL:070.16

Elementen Verdeling

Vuur tekens : 0 % ( Neptunus )
Aarde tekens : 50 % ( Maan Mercurius Mars Jupiter )
Lucht tekens : 40 % ( Zon Venus Uranus ASC )
Water tekens : 10 % ( Saturnus Pluto MC )

Vuur huizen : 8 % ( Pluto )
Aarde huizen : 16 % ( Saturnus Neptunus )
Lucht huizen : 16 % ( Maan )
Water huizen : 60 % ( Zon Mercurius Venus Mars Jupiter Uranus )

De nadruk in deze horoscoop ligt op het element AARDE :
Dat heeft te maken met het praktisch benutten van zaken in de ruimste zin.
Hij wil er 'iets mee doen'. Daartoe moet hij stenen stapelen, ordenen, er structuur
in aanbrengen met oog voor verhouding en detail. Zo bouwt hij iets. Daarna pleegt
hij onderhoud, stabiliseert, en zet zich in om zijn bouwwerk te behouden. Tot slot
neemt hij rust en geniet (bij een hapje en een borreltje) van hetgeen hij met gestage
arbeid en volharding heeft volbracht.
Om dit alles te verwezenlijken is hij zorgzaam en attent, betracht regelmaat,
neemt dingen voor wat ze zijn, en ziet zo langzaam iets 'onder zijn handen groeien'.

Let wel : U heeft niet ALLEEN maar aarde. Kijk ook naar het 2e element.

Vuur : Scheppen : initiatief, ontwikkeling en vooruitgang, toekomst
Lucht : Communicatie : kennis verzamelen, toegankelijk maken en uitwisselen
Water : Evaluatie : ervaren en beleven, inkeer , aanvoelen en evalueren


<< ZON >>

Algemene betekenis van de Zon
De zon symboliseert de eigen individualiteit alsook de manier die we hanteren om onze diepere ambities ("de weg van je hart") te verwezenlijken en zo de eigenheid te ontplooien. Het symboliseert het centrum van onszelf alsook de wilskracht.  

Zon in Tweeling
Symbool : De boodschapper die her-en-der kennis oppikt en weer doorgeeft. De ware aard en individualiteit is vrij veranderlijk en beweeglijk. Hij wil graag verkennen, leren, en houdt van afwisseling. Meer hang naar algemene ontwikkeling dan naar diepgaande ontwikkeling. Hij heeft wisselende interesses, denkt meestal snel en heeft een goed aanpassingsvermogen . Hij wil veel zien, opmerken en met elkaar vergelijken. Hij heeft niet snel een levensrichting waarvoor hij blijvend kiest. Hij vindt het belangrijk zijn 'zegje' te kunnen doen over allerlei onderwerpen te kunnen meepraten, echter zonder een definitief oordeel. Zoekt makkelijk contact. Vaak heeft hij een soort nerveuze alertheid en vindt maar moeilijk zijn rust. Hij is sociaal, bindt zich niet makkelijk, leest graag, en zoekt 'intellectuele zekerheid'. Handelt naar eigen inzicht en conformeert zich niet zo snel.
Afflictie : met alle winden mee waaien, sceptisch, praatziek  

Zon in 8
Hij zoekt naar de kern der dingen en heeft een soort geldingsdrang niet zozeer in maatschappelijk opzicht maar als overwinning op zichzelf. Interesse voor diepere lagen van de psyche. Voelt zichzelf vaak met een 'hogere macht' verbonden. Deze stand geeft veel creatieve energie. Goed geaspecteerd : veel levenskracht , een partner met bezit Slecht geaspecteerd : Kan ruïnerende dingen doen  

Zon sextiel neptunus
De neiging het IK te verwezenlijken en de behoefte zichzelf te overstijgen in een 'groter geheel' gaan op een goede manier samen. Dit geeft een romantische inslag en hij is ontvankelijk voor 'dromen voorbij de horizon'. Belangstelling voor film, visioenen, fiction, mystiek. Kan zich goed ergens helemaal aan overgeven zonder zichzelf te verliezen. Gebruikt alcohol/drugs maar weet maat te houden.  

<< MAAN >>

Maan Algemeen
De maan symboliseert de manier waarop je "SCHIJN TE ZIJN", onze "Persona" (= Grieks voor masker). De functie van de Maan is het onze "ware" aard (zon) te beschermen. Het is het "rollenspel" dat we in de opvoeding hebben geleerd (SOCIALISATIE-proces), onze voorkeurmanieren van AANPASSING in sociale situaties en daarmee samengaand ons gevoel van veiligheid en geborgenheid. Daarom staat de maan ook symbool voor de binding met de moeder. De maan bepaalt grotendeels ons zelfbeeld en heeft bij haast iedereen ook negatieve tendensen. Deze PROJECTEREN we graag op anderen. (de pot verwijt de ketel). We camoufleren onze zwakke plekken en GEVOELIGHEDEN . Door zijn beschermende rol bepaalt de maan veel van onze GEVOELENS alsook de manier waarop we door onze omgeving ONZEKER worden gemaakt. We doen het APPéL op anderen: "Laten we zus-en-zo met elkaar omgaan". Het doel is tweeledig. Enerzijds proberen we kritiek te vermijden en , anderzijds proberen we de ander te bewegen zich net zo te gedragen als wijzelf. Als we iemand ontmoeten en een praatje maken komen we als EERSTE INDRUK zijn maan tegen, zijn UITERLIJKE GEDRAG, en niet zijn zon die pas duidelijk wordt als we iemand 'echt' leren kennen.  

Maan in Maagd

** Eerste reaktie .. Hij lijkt netjes, fatsoenlijk, kritisch, detaillistisch, ordelijk, afstandelijk, correct, en rationeel. Tal van zaken meet hij breed uit, sleept er veel dingen bij. Vervalt gemakkelijk in details en verliest nogal snel de grote lijnen uit het oog Hij houdt van analyseren en uitpluizen. Hij komt over als zelfkritisch en gereserveerd. Vaak stelt hij hoge en perfectionistische eisen aan zichzelf. Kenmerkend is zijn zorgvuldigheid en een neiging om te "herkauwen". Hij lijkt dingen goed op te nemen en goed te luisteren. Hij lijkt altijd hard "bezig" en nijver met het ordenen en analyseren van zaken. Verder schijnt hij weinig kwetsbaar te zijn. Iemand met maan in Maagd wil op een of andere manier controle houden. De een over zijn financiën, de ander over zijn administratie en weer een ander over zijn gevoelens.   Hij heeft het vermogen tot goed analyseren en ontleden i.t.t. watertekens die ernaar streven iets gemeenschappelijks te vinden en refereren naar hun eigen ervaring. Wanneer er sprake is van een afflictie heeft hij al snel de neiging om te vervallen in een vorm van extreme zelfcontrole. Wat een Maan in Maagd vreemd is zijn zaken als: dingen aan het toeval overlaten, ondoordacht handelen, flodderigheid, grote overgave op gevoelsmatig gebied, anderen materieel verwaarlozen, improviserend te werk gaan, de boel de boel laten, ledigheid (is des duivels oorkussen), buitensporigheid e.d.  
** spiegelt zich aan .. Hij spiegelt zich bij voorkeur aan gewetensvolle, integere en dienstbare personen. Verder heeft hij respect voor mensen die zaken goed doordacht lijken te hebben en die gedegenheid uitstralen. Zij hebben met name bewondering voor mensen die op hun vakgebied een zekere graad van perfectie bereikt hebben.  
** Socialisatie .. Hij heeft geleerd zich beheerst te gedragen. Voor hem geldt "Eerst denken, dan doen" en "Bezint eer gij begint". Hij handhaaft zich door van alles en nog wat op een rijtje te willen hebben en bij voortduring orde in de chaos te willen scheppen. Hij heeft geleerd dingen steeds op een rijtje te zetten om daarmee a.h.w. zijn gevoel te legitimeren. Hij maakt daarbij gebruik van rationele overwegingen die leiden tot een bepaalde conclusie op grond waarvan zijn gevoelens worden bepaald hetgeen hem een alibi geeft "zus of zo" te handelen. Mogelijk verlangden zijn ouders steeds een rationele & heldere verklaring.
** Aanpassen/invoegen .. Is hij in gezelschap van anderen dan praat hij bij voorkeur over zaken waar hij zich geen buil aan kan vallen en waar hij niet direct persoonlijk bij betrokken is. Hij houdt niet van "bla bla bla". Zodra er zich een gelegenheid voordoet voegt hij zich in door het gesprek een wending te geven waarbij hij zijn kennis, overwegingen en analyses naar voren kan brengen.  
** Helpen .. Hij tracht de ander in eerste instantie te begrijpen. Ook hier spelen rationele argumenten een rol. Hij kan goed afstand van het probleem of de persoon houden en daardoor beter waarnemen. Hij is begaan met de ander, probeert hem te begrijpen, maar laat zich zeker niet meeslepen. Hij helpt anderen door het probleem op vaak scherpzinnige wijze op een rijtje te zetten en het goed te analyseren. Hij wijst mensen op hun mogelijkheden, heeft daarbij oog voor de obstakels zonder deze te overdrijven. Hij is een meester in het "positief heretiketteren" van het probleem.   Hij heeft daardoor een zekere optimistische uitstraling en een positieve kijk. Zijn therapie-voorkeur zou uitgaan naar de Rationeel-Emotieve-Therapie van Ellis.  
** Wil dat anderen .. Hij verwacht van anderen dat ze hem correct benaderen en de "gepaste" afstand houden. Hij zal dan ook niet snel een sterk emotioneel appèl op anderen doen. Hij vraagt weinig voor zichzelf en egoïsme is hem vreemd. Ze zijn kritisch t.a.v. zichzelf en zullen anderen ook niet snel veroordelen. Zij verwachten dat de ander hen op dezelfde wijze benadert. Hij houdt niet van poespas en verlangt van anderen een zekere dosis nuchterheid. Hij verwacht dat anderen net zoals hij het kaf van het koren weten te scheiden.  
** Projectie .. Hij stoort zich bij anderen met name aan het ongecontroleerd uiten van gevoelens. Voor hem geldt :"Verlaag je niet, laat je niet zomaar gaan". Hij heeft het land aan ongenuanceerde uitspraken en onbezonnenheid. Toespelingen op zijn vermeende egoïsme of op zijn onzuivere motieven raken hem sterk. Kritiek welke hij niet onmiddellijk kan verwerken of kan plaatsen betrekt hij sterk op zichzelf en raakt erdoor in in verwarring.  
** Onzekerheid .. Wanneer een maan in maagd onzeker is tracht hij de zaak op orde te houden en net zo te doen als dat hij altijd doet. Hiermee camoufleert hij zijn onzekerheid. Het is de vraag of dwanghandelingen onder de maan in maagd thuishoren. Onzekerheid doet hem echter al snel vervallen in conventionele reacties. Hij trachten chaos op gevoelsmatig gebied te vermijden en het gevoelsleven op orde te houden. Hij kan niet tegen overprikkeling en van teveel indrukken tegelijkertijd raakt hij al snel in de war. Hij sluit zich dan af om aldus de zaak nog enigszins te kunnen overzien. Hij wil afgrenzen om orde en overzicht te houden. Verwijten kan hij in zoverre goed hanteren dat hij ze rustig analyseert. Hij geeft er een redelijk antwoord op en doet er wat mee. Hij draagt kritiek wel lang met zich mee. Is de kritiek al te scherp en van toepassing dan vervalt hij gemakkelijk in zelftwijfel.  
** Anderen zeggen .. Anderen storen zich soms aan het feit dat hij zich afsluit op momenten dat hij bezig is zijn zaakjes te ordenen. Zo wordt hij nogal eens onbereikbaar genoemd, met name wanneer hij teveel indrukken tegelijkertijd te verwerken krijgt. Stereotype reacties van anderen op hem zijn: "Ach, maak je niet zo druk om zulke futiliteiten... laat die kleine dingetjes maar even voor wat ze zijn, dat komt straks wel" e.d. Hij krijgt daarentegen ook vaak de reactie dat hij tal van zaken terdege heeft uitgewerkt, dat hij dingen die voor hem of voor anderen belangrijk zijn goed heeft geanalyseerd, dat zijn benaderingswijze een volledig beeld geeft en gedegen overkomt, en dat hij bijvoorbeeld niets aan het toeval heeft overgelaten.  
** Gevoelig voor .. Hij laat z'n gevoel niet zomaar 'gaan' en stort zich niet in overdreven of zweverige toestanden en houdt maat bij alcoholgebruik. Hij is een onderzoeker en wil zijn zelfcontrole nooit verliezen. Daarom zal hij niet ingaan op sekteachtige toestanden en is weinig gevoelig voor autosuggestie. Hij overweegt zijn beslissingen zorgvuldig. Deze zijn zelden gebaseerd zijn op een impulsief gevoel. Hij is niet emotioneel. Soms houdt hij zo sterk vast aan bepaalde principes dat hij op een ander vlak uit de band springt. Hij probeert zich aan zijn normen van zuiverheid te houden op vlakken welke hijzelf verkiest. Zo kan hij wel een "misstap" maken maar hij komt wel weer terug in zijn eigen "straatje". Opmerkelijk is dat hij een zogenaamde "misstap" tracht te rechtvaardigen en dat hij er zelf vrij lang mee zit. Desalniettemin gaat een maan in maagd niet snel over de schreef. Hij is verder gevoelig voor tastbare bewijzen en houdt absoluut niet van loos gepraat. Heeft hij klachten qua gezondheid dan is hij weinig gevoelig voor (auto)suggestie. Hij laat zich niet zomaar geruststellen of iets aanpraten. Inhoudelijk kan hij zich wel op allerlei genezingsmethodes oriënteren, maar voordat hij overtuigd is wil hij er wel de "feiten" over weten.  
** Gedrag .. Een maan in maagd is vaak zeer hulpvaardig. Zij zijn snel bereid anderen te helpen bij het op een rijtje krijgen van bepaalde zaken en steken hier zonodig ook veel tijd in. Zijn kritische houding kan bij een afflictie nogal eens vervallen in een vorm van pietluttigheid, muggenziften of in zelfbeklag. Hij zal niet snel om hulp vragen.   Hij heeft de neiging om tal van problemen zelf te willen analyseren en om zich kritisch op te stellen t.a.v. de "hulpverlener". Eerst zien dan geloven. Hij heeft een zeer besliste en persoonlijke smaak. Dit betreft vaak een vlak waarop hijzelf nogal perfectionistisch is. Op het vlak waarop zijn smaak zich richt stelt hij voor zichzelf de eis dat het perfect gemaakt of uitgevoerd dient te zijn. Uitingen op het gebied van kunst zoals muziek of schilderen moeten zuiver zijn d.w.z. ontdaan van poespas, sentimentaliteit en tierelantijn. (ongekunstelde kunst). Hij houdt van een combinatie van perfectie en detail. Te denken valt hierbij aan de Japanse kunst. De kunst die hij verkiest moet overzichtelijk en duidelijk zijn, daar voelt hij zich rustig bij. Hij is kritisch zolang iets niet vanzelfsprekend erkend is. Voor zichzelf zuivert hij alles door zijn kritische vermogen om het kaf van het koren te scheiden en het daarmee te veredelen. Hij kijkt en is eigenlijk heel praktisch. Zelf uit hij dit nogal eens in een of andere vorm van toegepaste kunst bijvoorbeeld op het gebied van binnenhuis architectuur, het ontwerpen van kleding of in het bereiden van zeer smakelijke en uitgebalanceerde maaltijden. Opvallend is zijn dikwijls zeer originele detaillering. Hij neemt meestal verstandige besluiten en staat voor zijn besluiten en principes. In examen- en proefsituaties maakt hij zich snel zorgen en maakt hij zich druk om details. Ook is hij vaak bang om 'het niet goed voorbereid te hebben'. Zij boren zichzelf soms de grond in voordat een ander dat doet. Hij is van nature zelfkritisch en willen veel presteren naar hun eigen maatstaven, niet omdat een ander dat verlangt. Hij 'ritualiseert' graag om zo alles een vaste plek, een betekenis en constantie te geven en doet daarbij vaak denken aan de leefwijze in Japan.  
** Samenvatting Sterk gevoel voor ordenen, netheid, en oog voor detail. Perfectionistisch en kritisch op zichzelf. Boort zichzelf de grond in voor anderen dat doen. Presteren volgens eigen maatstaven en niet omdat anderen dat verlangen. Is zorgvuldig, handelt weloverwogen en gaat niet snel over de scheef. Zijn motto : 'Bezint eer gij begint'. Probeert aan zijn normen van zuiverheid vast te houden en heeft een zeer besliste en persoonlijke smaak. Kan goed afstand houden en laat zich niet snel meeslepen. Weinig gevoelig voor (auto)suggestie. Kan niet tegen chaos of teveel indrukken tegelijk. Kan goed analyseren, let op de kleintjes lijkt daarom soms pietluttig. Houdt niet van poespas en bla bla. Hun kijk op het leven is praktisch en doel- matig. Vraagt weinig voor zichzelf en egoïsme is hem vreemd.  

Maan in 11
Hij zoekt emotionele veiligheid in een grote vriendenkring waarmee hij op voet van gelijkheid kan praten en dingen ondernemen. Hij hecht aan een goed 'netwerk' en is eerder betrokken bij het verenigingsleven. Het persoonlijke element wordt in het vriendschapsleven benadrukt, waardoor hij eerder vrouwen dan mannen aantrekt. Hij wordt sneller geraakt door wat vrienden van hem vinden. Goede aspecten met zon, venus, of jupiter maken populair bij het volk.
Afflictie : roddel in vriendenkring, wisselende vriendschappen en romances  

Maan driehoek Mercurius
Gevoel en verstand hebben een goede relatie met elkaar. Deze stand is goed voor het inleven in een ander, voor verhalen vertellen, beeldend schrijven etc. Zin voor literatuur en talen / tolk  

Maan vierkant venus
Spanningen in liefdesrelaties, veelal door de angst om zich kwetsbaar te tonen. Wordt hij geraakt door sympathie/liefde dan is hij daar meer onzeker over dan hij van buiten laat zien. Hij is voorzichtig met uiten en ontvangen van genegenheid als ook het aangaan van een nauwe band. Dit aspect werkt verstorend op een goede relatie met name als huis 4 of 7 erbij zijn betrokken. Oorzaak is vaak onbegrip door een groot verschil van karakters. Mogelijke uitingen : idealiseren v.d. partner / een zekere schuwheid /  

Maan driehoek mars
Deze stand geeft extra vechtkracht en energie om dingen te doen. Ze hebben een sterk gevoel, maar wel gecontroleerd. De assertiviteit is versterkt : Hij kan prima vechten voor zijn eigen rechten. Deze stand maakt het makkelijker zich ergens "doorheen te slaan".  

Maan driehoek jupiter
Dit aspect is erg goed. Hij heeft een positief geloof in zichzelf, een optimistische kijk en veel sociaal gevoel. Hij blijft niet lang in de put zitten. Meestal een goede familierelatie als ook een prettige relatie met partner Deze stand versterkt ook het gevoel voor levensbeschouwelijke zaken zoals religie en filosofie. Qua relatie voelt hij/zij zich aangetrokken tot jupiter-types: idealistisch, sportief, filosofisch  

<< MERCURIUS >>

Algemene betekenis van Mercurius.
Mercurius symboliseert communicatie in de ruimste zin. Het verzamelen en opnemen van kennis (interesses), onze manier van denken, (verstandelijk inzicht, begripsvorming, analytisch vermogen) als ook de wijze van reflecteren , feiten interpreteren, en verbanden leggen. OOk de manier waarop we dat uitdrukken : Praten, verwoorden, formuleren, redeneren, beargumenteren en schrijven

Mercurius in Stier
Het denken is grondig en praktisch. Gedachtes worden goed overwogen en de argumentatie degelijk opgebouwd. Accepteert andere meningen en is niet snel veroordelend. Drukt zich tactisch en behoedzaam uit. Hij verandert niet snel zijn oordeel
Afflictie : dogmatisch, vooroordelen, te lui om na te denken  

Mercurius in 8 :
Het denken houdt zich veel bezig met hetgeen ergens 'onder en achter' zit. Dat kan zich uiten als platvloerse 'roddel en achterklap', maar ook als belangstelling voor psychologie , religie en occultisme. Ze houden van mysterieuze & intrigerende verhalen (detectives , griezels) als ook van informatie & lectuur die ietwat geheim en/of 'taboe' is. Zaken die als persoonlijk worden beschouwd worden niet makkelijk prijsgegeven. Aspecten met plu/nep/ura geven interesse in het leven na de dood. Ook 'overeten' aan iets wat erg lekker is en er dan een hekel aan krijgen.
Afflictie : intrigant , sensatiezoeker , veel toespelingen op seks  

Mercurius conjunct mars
Het denken (Mercurius) en de energie (Mars) gaan goed samen. Een snelle wat rusteloze geest die kritisch is ingesteld. Soms wat oververhit. Pittige en soms ietwat felle/kritische manier van uitdrukken. Zal bij ruzies fel met woorden van zich afbijten. Uitkijken voor ongeduld en een ander niet te snel in de rede vallen.  

Mercurius conjunct jupiter
Het denkkader is ruim en optimistisch gestemd met geloof en visie. Qua ideeën niet voor EEN gat te vangen. Ziet altijd wel een oplossing. De idealen kunnen op het gebied liggen van informatie/kennis vergaren. Kan zijn optimistische visie goed overbrengen en dat b.v. gebruiken door bij tegenslag een ander nieuwe 'spirit' in te praten. Gelooft in de kracht van duidelijk en helder analyseren. Prima stand voor studie. Hij kan levensvisie en idealen helder verwoorden en anderen 'begeesteren'. Geabonneerd op veel tijdschriften op gebied van ... (afh.v.huis van jupiter). Gedachten en spraak worden 'grootser' wat zich kan uiten als graag vertellen, filosoferen, uitwijden, een brede interesse, en toekomstvisie.  

Mercurius vierkant Uranus
Het denken en praten staan hier onder spanning van het 'onconventionele' . Dit geeft een originele manier van denken en een vrijmoedige manier van praten. Zijn vooruitstrevende ideeën maken hem soms wat recalcitrant en strijdlustig. Soms zijn de denkbeelden wat irreëel of grenzen aan dwaasheid en/of utopie of hij wil gewoon vrijzinnig zijn om niet 'gewoon' te zijn. Vanuit zijn grensdoorbrekende manier van denken wil hij eigenlijk 'het gepeupel bevrijden' maar wordt hij niet begrepen dan kan hij er als 'miskende profeet' eveneens ietwat denigrerend op neerzien. Dit uiteraard alleen als de rest van de horoscoop deze tendens van 'zelfverheffing' ondersteunt. Interesse in techniek, wiskunde, fysica  

<< VENUS >>

Venus algemeen :
Als "godin van liefde" staat Venus voor harmonie, schoonheid en verzoening. Als EGO-functie is het de manier waarop we omgaan met liefde, genegenheid, en samenwerking als ook onze houding tegenover schoonheid, zinnelijkheid en genot.  

Venus in Tweeling
Met mensen die zijn sympathie opwekken wil hij graag dingen uitwisselen en veel verschillende dingen beleven. Zijn liefdesaard is luchtig en gericht op communicatie. Om beweeglijk te kunnen blijven lijkt hij in relaties wat vrijblijvend. Hij houdt van veel verschillende contacten, ook een beetje van flirten, en lijkt zich vaak niet echt te willen binden. Hij zal sneller een partner zoeken die ook wat luchtig met liefdesaangelegenheden omgaat en in elk geval genoeg ruimte openlaat voor andere sociale contacten. Niet moet niet beperkt en besloten worden. Hij houdt van afwisseling, geniet van uitstapjes en korte reisjes met vrienden, doet graag veelsoortige kennis en informatie op en vertelt daar graag over.
Afflictie : Zich niet willen binden en/of te vrijblijvende relaties  

Venus in 8
Liefde en genegenheid worden eerder gericht op het onderbewuste, datgene dat verborgen en/of verdrongen is. Hierdoor ligt bij vaste verbindingen meer nadruk op diepgang en ont-dekken van elkaar. Hij trekt partners aan die iets emotioneler zijn. Dat kan iemand zijn met psychische diepgang maar soms ook iemand met een sterk innerlijk conflict. Liefdesrelaties zijn sterk en hebben soms een beetje een alles-of-niks karakter. In zijn 'drang naar diepe eenheid' vaak te veeleisend in liefdesaangelegenheden. In relaties kunnen grenzen vervagen :"Waar zijn de persoonlijke grenzen, en hoe ver ga je in het bezig zijn met persoonlijke emoties". Ook "wie bepaalt de gang van zaken en heeft dus de 'macht'.  

<< MARS >>

Mars algemeen :
Als "god van oorlog" staat Mars voor vuur, verovering, avontuur, en metaal. Als EGO-functie is het de manier waarop we gebruik maar van onze energie en daadkracht om te vechten, onszelf te doen gelden, ons territorium te verdedigen. Ook de seksuele en creatieve energie vallen deels onder Mars.  

Mars in Stier
Hij heeft een gelijkmatige energie en kan volhardend werken. Zijn dadendrang komt rustig op gang maar eenmaal bezig kan hij lang doorgaan. Gaat niet snel ruzies aan en streeft naar verzoening, tenzij hij wordt uitgedaagd dan kan hij behoorlijk tekeer gaan (de befaamde rode lap)
Afflictie : obstinaat en eenzijdig  

MARS IN 8
Mars is medeheerser van huis 8 waardoor zijn energie, vechtkracht, en assertiviteit hier goed tot hun recht komen. Hij besteedt energie aan het onderzoeken van verborgen zaken, het achterhalen van 'de waarheid' en probeert verborgen problemen boven tafel te krijgen. Niet alleen van in de buitenwereld maar ook in zichzelf. Bij deze stand is de intensiteit van wensen en emoties verhoogd. Ook de dadenkracht en seksuele energie zijn versterkt met de bedoeling zichzelf te testen en te bewijzen. Er is over het algemeen veel energie en volharding om iets te bereiken. Misschien trekt hij meer ruzieachtige en beladen situaties/mensen aan dan eigenlijk bij hem passen. Financiële zekerheid op langere termijn wordt minder belangrijk gevonden. Deze stand duidt vaak op bezit door erfenissen en bemoeienis met andermans geld. Harmonische aspecten met jupiter of venus : Een diepe en zuivere liefde.
Afflictie: vreemd seksleven / criminaliteit / geheime acties.  

Mars Conjunct Jupiter
De vechtkracht en het bewaken van de eigen wil (mars) staan hier conjunct met zijn levensvisie , geloof, en optimisme (jupiter). Dit verhoogt zijn strijdbaarheid en enthousiasme als het gaat om het ontwikkelen en uitdragen van geloof en levensvisie. Filosofisch strijdbaar. Debatteren. Qua werk vergroot het de moed en energie waardoor hij grotere taken zal aandurven. Gaat uitdagingen aan en geniet van de overwinning. Een versterkt lichamelijk uithoudingsvermogen. Kent vele manieren om voor zichzelf op te komen. Moet soms wat matiging betrachten om niet uitgeput te raken.  

Mars vierkant Uranus
Zijn energie en de drang om zichzelf te doen gelden worden op een conflictueuze manier ingezet om zichzelf en anderen te 'bevrijden'. Sterker verlangen om zich ongeremd te kunnen uiten en de angst om daarbij brokken te maken. Soms verzet hij zich soms sterk tegen bepaalde normen en waardes terwijl hij op andere tijden te laat opkomt voor zichzelf als zijn vrijheid in het geding is. Qua energiegebruik is er weinig matiging. Soms een felle inzet en daarna uitgeput. Een paar planeten en aarde of een gunstige stand van saturnus matigen dit conflict. Uitkijken voor scherpe voorwerpen, machines en vuurwapens  

<< JUPITER >>

Jupiter algemeen
Als algemene kracht staat jupiter voor groei, expansie, en verbreiding. Als EGO-functie symboliseert hij groei, genezing, visie en geloof. Hoe ziet iemand zijn eigen (intellectuele) mogelijkheden, waar 'gelooft' hij in, wat is zijn levensvisie en sociale instelling, zijn toekomstvisie en idealen, op welk vlak ontplooit hij zijn kunnen, hoe en waar zoekt hij die uitbreiding.  

Jupiter in Stier
De levenshouding en visie zijn gericht op de 'goede zaken des levens'. Ontplooiing veelal op het gebied van aardse zaken door rustig een en ander te verkennen. Zijn idealen zijn als vanzelf accepterend en vredelievend, maar verder niet zo diepgaand. Hij maakt er zich weinig druk over. Idealen van schoonheid, harmonie, gezelligheid, vrede, en natuur.  

Jupiter in 8
Zijn geloof en levensbeschouwelijke visie uiten zich op het vlak van datgene wat verborgen en/of verdrongen is. Zijn geloof is hierdoor eerder wat psychisch, religieus of spiritueel gekleurd. Zijn drang tot verbreding en expansie is gericht op "wat erachter en eronder" zit. Ook gelooft hij vaak in de voorzienigheid en in een 'goede fee' die hem leidt. Zijn kijk op het leven wordt door deze interesses gekleurd. Hij richt zich vaak op het ontrafelen van complexe problemen en wil e.e.a zoveel mogelijk vanuit diepliggende verbanden begrijpen. Dat geeft over het algemeen een brede kijk op de eigen en andermans problemen. Interesse in het leven na de dood. Vanuit het idee dat er van alles aan het licht moet worden gebracht wil hij zich wel eens teveel verdiepen in zichzelf (en ook anderen). Door teveel spitten en wroeten kan hij problemen overdrijven of raakt het spoor (in het duister) bijster. Jedoch, hij heeft een sterk vertrouwen en is in staat tot relativering. Zijn geloof in het lot kan bij afflictie verkeren in geloof in het noodlot.
Afflictie : ongelovige Thomas / teveel vertrouwen op andermans mogelijkheden  

Jupiter sextiel Saturnus
Levensvisie en geloof gaan goed samen met verantwoordelijkheid en plicht . De visie op zichzelf is realistisch en houdt ook rekening met beperkingen. Het zelfvertrouwen en de kans op slagen is hierdoor versterkt.  

Jupiter vierkant uranus
Zijn idealen en het geloof in eigen kunnen staan op gespannen voet met verandering en vernieuwing. Hij is wisselvallig in zijn geloof omtrent de eigen mogelijkheden. Ingaand : Zijn levenshouding komt onder invloed van uranus waardoor zijn opvattingen nogal grillig en wars kunnen zijn en plotseling omslaan. Hij geeft sneller af op de politiek, wil oude structuren zo snel mogelijk verbreken. Is soms wat overdreven in zijn geloof omtrent mogelijke veranderingen. Uitgaand: Het geloof maakt zich los van allerlei vernieuwende invloeden en hij houdt al die voorbijgaande veranderingen even voor 'gezien'. Zal eerder vasthouden aan oude bekende idealen en visies, en heeft een dubbele houding tegenover vrijdenkers. Dit aspect geeft wel creativiteit en is goed voor de zelfontwikkeling.  

<< SATURNUS >>

Saturnus algemeen :
Als algemene kracht staat Saturnus voor consolidatie, vastleggen en structuur. Als EGO-functie is het de ik-afbakening, de normen en wetten die je jezelf stelt, wat je 'moet' van jezelf, het super-ego, zelfdiscipline, en de manier waarop je met plichten en verantwoordelijkheden omgaat. De 'inkadering en plaatsbepaling' die nodig zijn om de identiteit vorm te geven gaan samen met beperkingen en loutering.  

Saturnus in Kreeft
Hij ontwikkelt eigen normen door zich te spiegelen. Kijkt bij anderen 'in de keuken' en wordt zich daardoor bewust van zijn eigen plek en identiteit. Om die te vinden is medeleven belangrijk. Daarin is hij kwetsbaar en weet zelf ook wel dat zijn innerlijke onzekerheden vaak gebaseerd zijn op projecties. Verantwoordelijkheid en plicht zal hij vervullen vanuit medeleven en loyaliteit en er is een sterke behoefte om warmte en medeleven te geven en te ontvangen. Ontleent identiteit aan een eigen huis en draagt sneller verantwoordelijkheid in de huiselijke en intieme sfeer of m.b.t. huizenbezit. Van buiten toont hij vaak geen vastomlijnde identiteit, weet zich soms wat moeilijker een houding te geven, want hij vindt zijn houvast niet in uiterlijke regels maar in een innerlijke gevoelsbasis. Hij hecht daardoor meer aan een soort "thuis" of een paar plekken die 'speciaal' voor hem zijn.  

Saturnus in 10
De behoefte aan vormgeving, begrenzing, normering en structuur (sat) uit zich op het vlak van bestemming en maatschappelijke roeping. Hier staat saturnus in zijn eigen huis wat als gunstig wordt beschouwd voor de ik-zekerheid en het verwezenlijken van de maatschappelijke roeping. Aanzien en status worden als een serieuze aangelegenheid beschouwd. Hij is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en plichten en kent daarin zowel waardigheid als ook een soort eerzucht. Hij heeft doorzettingsvermogen om iets te bereiken maar is bij tegenslag geneigd teveel op zichzelf te varen. Daarin is hij kwetsbaar. Hij toont volhardingsvermogen in zijn carrière die echter meestal stap-voor-stap met noeste arbeid veroverd wordt.  

Saturnus conjunct Neptunus
Hier gaat de nuchtere en strenge Saturnus samen met dromerige Neptunus. Vage zaken worden eerder geconcretiseerd en onderzocht op hun praktisch nut. De waarden en normen zijn mild en krijgen door Neptunus een sociale inslag. Visie en concrete aktie gaan hier goed samen. Er is een gereserveerde houding jegens religie en spiritualiteit. Neemt geen dogma's aan. Een goede stand voor b.v. een kunstenaar die beelden (nep) moet vastleggen (sat) als ook voor onderzoek en wiskunde.

Saturnus conjunct MC
Hij hecht aan een duidelijke maatschappelijke identiteit. Carrière en status worden serieus opgepakt. Hij is bereid maatschappelijke plichten te dragen als hem navernant eer ten deel valt. Deze stand zie je vaker bij politici.  

<< URANUS >>

Uranus Algemeen
Uranus is de planeet van de vernieuwing, revolutie en doorbraak. Uranus is plotseling, omwentelend en veroorzaakt verandering. Het is onze vrijheidsdrang en eigenzinnigheid en geeft het terrein aan (huis) waarop we origineel zijn. Uranus doorbreekt de vaste vormen van Saturnus op een onverwachte manier. In zijn individualisme verzet hij zich tegen burgerlijke normen en staminstinct. Hij eist vrijheid zichzelf en anderen. Hij slaat bruggen tussen anderdenkenden en brengt solidariteit.  

Uranus in Waterman ( 1995 - 2002 )
Uranus staat 7 jaar in hetzelfde teken, dus dit is een "generatiestand". Maatschappelijke vooruitgang wordt gezocht in individuele keuzevrijheid waarmee het "IK" zich onderscheidt van het 'staminstinct' . Technische waterman-ontwikkelingen zoals informatieoverdracht op wereldwijde schaal krijgen een sterke impuls. ( De doorbraak van Internet ). Ook solidariteitsbewegingen krijgen een nieuwe impuls.  

Uranus in huis 4
De behoefte aan individualiteit en vernieuwing (ura) drukt zich uit op het huiselijk vlak waardoor de 'traditionele huiselijkheid' nogal eens ontbreekt. Hij kiest vaker voor een minder conventionele manier van wonen, dat kan zijn alternatief, modern, chaotisch, een kasteel, een commune, of een eigen ontwerp. Soms heeft hij een onrustige 'gevoelsbasis' en moeite met stichten van een eigen 'thuis', of er is steeds onrust in huis waardoor hij liever 'on the move ' is. Huis 4 zegt iets over het ouderlijk huis. Met deze stand waren de ouders misschien vooruitstrevend of een beetje 'vreemd'. Het is ook mogelijk dat de ouders hem maar een 'vreemd' kind vonden. Soms een eigenaardige relatie met de familie. Creatieve oprispingen ontspringen sneller in een huiselijke situatie.
Afflictie : plotseling van huis wisselen  

Uranus driehoek Ascendant
In zijn manier van doen straalt hij uit dat hij op zijn vrijheid en eigenheid is gesteld en daarop geen inbreuk toestaat. Stoort zich minder aan regels en tradities.  

<< NEPTUNUS >>

Algemene betekenis van Neptunus.
Deze planeet symboliseert het beeldende denken, de "gedroomde realiteit". Het zegt iets over het beeldend vermogen, inspiratie, fantasie, en visioenen. Een sterke plaatsing kwa huis of aspecten is gunstig voor kunstzinnig en spiritueel bezig zijn. Het symboliseert ook ons vermogen om ergens helemaal in op te gaan, (auto) suggestie, vatbaar en sensiviteit.  

Neptunus in Leeuw
Neptunus staat vele jaren in hetzelfde teken en is een "generatiestand" welke in een persoonlijke horoscoop meestal niet wordt geïnterpreteerd.  

Neptunus in 10
De behoefte tot onthechten, verbeelden en idealiseren uit zich op het vlak van roeping en de maatschappelijke bestemming. Het pad naar zijn bestemming is ietwat Neptuniaans (fantasievol, idealistisch) en vaak wat vaag. Het kan betekenen dat hij wat minder vat heeft op zijn bestemmings-gevoel en "wat stel ik maatschappelijk voor". Het duurt dan langer alvorens een maatschappelijke carrière wordt bepaald en aangevangen. De bestemming als zodanig kan invloed ondergaan van Neptuniaanse aangelegenheden als een verhoogde sensitiviteit (psychologisch getint werk) of zijn verbeeldende kwaliteiten (Verfraaien/Kunst/Muziek) of banale kanten (alcohol & drugs).  

<< PLUTO >>

Pluto algemeen :
Pluto symboliseert 'onze wil tot invloed en controle'. Op het vlak waarop hij werkt vinden vaak sterke confrontaties plaats rond macht en dominantie waardoor zowel het 'beste als slechtste' in ons naar boven wordt gehaald. Zowel innerlijke kracht als diepe angsten. Vanuit onmacht hebben we het idee dat ons dingen worden aangedaan. Deze strijd kan ons voeren naar een 'verborgen schat'. (afh van het huis)
Afflicties leiden hier sneller tot machtsmisbruik door hemzelf of anderen.  

Pluto in Kreeft
Pluto staat vele jaren in hetzelfde teken en is een "generatiestand" welke in een persoonlijke horoscoop meestal niet wordt geïnterpreteerd.  

Pluto in 9  
De behoefte om de onderste steen boven te halen en de wil tot macht uit zich op het vlak van horizon-verruiming, geloof en toekomstvisie. Besteedt veel energie aan het verkennen van nieuwe visies en levensgebieden of simpelweg diverse soorten atlassen. Hij heeft een drang tot weten en verbanden leggen, en vaak zal hij een specifiek onderwerp doordringend bestuderen. Na gedegen studie hebben zijn visie en geloof een nogal stellig karakter en kan hij een en ander overtuigend overbrengen. Hij kan soms fanatiek met een 9e huis zaak bezig zijn zoals een bepaalde studie, een (buiten)sport of een verre reis. Na veel confrontaties wordt het 'ultieme vergezicht' gevonden.  

Pluto conjunct MC
Een sterke drang om zich op maatschappelijk vlak te doen gelden. Hij ambieert vaak een positie waarmee psychische diepgang (vaak macht) is gemoeid. Er is een drang om maatschappij veranderingen te realiseren. Daarom zie je deze stand vaker bij politici. Bij afflictie is zijn streven eerder geboren uit de behoefte "iets" te compenseren bijvoorbeeld een 'machtige' vaderfiguur die hij moet evenaren.

<< ASC >>

Algemene betekenis van de Ascendant
De Ascendant symboliseert ons uiterlijk. De manier van bewegen en doen, het uiterlijk voorkomen, de bouw van het lichaam. Dat alles bepaalt vaak de eerste indruk. De ascendant wordt daarom soms gezien als de "gekleurde lens" waarmee we ons aan de wereld presenteren

Ascendant Weegschaal
Eerste reactie is vriendelijk en tegemoetkomend, zachtaardig en lief. Wil er uiterlijk graag mooi uitzien. Heeft oog voor schoonheid en verhoudingen. Lichaam en gezicht zijn vaak evenwichtig gevormd, beetje rond.  

<< MC >>

Algemene betekenis van het M.C.
Het MC (Midhemel) symboliseert de maatschappelijke roeping. Aldus ons aanzien, prestige en de sociale status. Deze is afhankelijk van de sociale verantwoordelijkheden die we aangaan. Het MC bepaalt mede het beroep waarvoor we kiezen.

M.C. in Kreeft
Hij komt niet makkelijk tot een vaste maatschappelijke roeping. Eerst moet er veel doorvoeld en overwogen worden. Zijn carrièrepad moet passen bij de eigen gevoelsbasis en moet hem innerlijke zekerheid opleveren. Hij hecht minder aan aanzien. "Als het maar bij me past". De innerlijke bevrediging die hij eraan ontleent zijn belangrijker dan de uiterlijke status. Daardoor zal hij zich sterker verbinden met zijn maatschappelijke bezigheden en moet uitkijken niet overbetrokken te raken bij zijn werk. Hij kiest vaak werk dat ertoe bijdraagt ook anderen een veiliger basis te geven en waarbij helpen, verzorgen, en beschermen vaker een rol spelen. Te denken valt aan werk met een zorgend en/of sociaal-maatschappelijk aspect.  

<< DRAKENKOP >>

## Drakenkop en Drakenstaart algemeen
De Noordelijke Maansknoop of Drakenkop is het punt waarop de baan van de Maan het vlak van het zonnestelsel (de ecliptica) snijdt, wanneer ze van zuid naar noord gaand de ecliptica passeert. De Drakenstaart of Zuidelijke Maansknoop bevindt zich op het tegenoverliggende punt in de horoscoop. Deze twee knopen zijn niet los te zien en worden altijd in hun samenhang geïnterpreteerd.     De ZMK symboliseert het verleden, een (karmisch) gebied dat veilig en vertrouwt voelt , en geeft vaak het gedrag aan wat je in de jeugd leerde en waaraan je bent gehecht, oude bekende patronen De NMK symboliseert de karmisch uitdading; een gebied dat verovert en ontwikkelt moet worden. Het wordt ook wel genoemd : persoonlijke bestemming, zielsverlangen, levenstaak, karmische beproeving.     De twee knopen kun je zien als een ambivalent thema dat je steeds tegenkomt : Dat waar je qua nature toe geneigd bent, versus dat wat je moet veroveren en waarvoor je bang bent. De ZMK heeft een zuigende kracht die moet worden losgelaten om de - nog onbeproefde - ervaringen van de NMK aan te gaan en je die nieuwe kracht eigen te maken.  

## Drakenkop in steenbok
De karmische uitdaging is : verantwoordelijkheid, discipline, en autoriteit. De zuiderknoop geeft aan dat je gehecht bent aan "emotionele nabijheid" , je hebt sterke behoefte aan erkenning ; om gemogen en gewaardeerd te worden. In de jeugd heb je (misschien tegen wil-en-dank) geleerd om sterke emotionele banden op te bouwen en je vrouwelijke kant te ontwikkelen. Er is angst en/of afkeer van emotionele hardheid en de Pruisische mentaliteit van "autoriteit, tucht en discipline". Er is vaak een te sterke vader/moeder binding of net het ontbreken daarvan. Het verbreken van (emotionele) hechting blijft een thema in het leven. Vaak zijn er ambivalente gevoelens tegenover de (verantwoordelijkheid van) een gezinssituatie wat uiteraard uit de eigen jeugd voorkomt. Om je eigen weg en autoriteit te vinden dien je je minder te bekommeren om andermans emotionele welzijn, het vertrouwde "inleven en meeleven" loslaten, niet zoveel met het verleden bezig zijn maar je meer richten op doelen en toekomst. Uitdaging : structuur aanbrengen, zelfbeheersing , doelen stellen.

## Drakenkop in 3
De zuidelijke knoop geeft het levensgebied aan waarmee je middels je jeugd of een vorig leven vertrouwd bent, het vlak waarop je je veilig voelt : in het 9e huis zijn dat : studies, je intellectuele horizon verruimen met filosofie en religie, als ook verre reizen en/of contacten in het buitenland. De noordelijke knoop geeft het nieuwe levensgebied aan dat je dient te veroveren : in het 3e huis is dat : " informatie-uitwisseling, lezen en schrijven, parate kennis en cursussen, kennissen en contacten". De ambivalentie tussen "waar je vandaan komt" en "waar je naar toe moet" kan zich - afhankelijk van de rest van je horoscoop - op allerlei manieren tonen. Wat je wellicht herkent : Je hebt al een sterke eigen visie, de uitdaging nu is die te toetsen in de dagelijkse omgang : Naar anderen luisteren, meningen en informatie delen, je intellectuele voorkeur verlaten en "kennis maken met de buren". Ook : je kennis 'vertalen' en toepasselijk maken voor anderen"

<< ZWARTE MAAN >>

## Zwarte Maan algemeen
De zwarte maan, ook wel Lilith genoemd, is geen planeet, maar een berekend punt en wordt berekend aan de hand van de ellipsvormige baan van de Maan rond de Aarde.  
Dit punt symboliseert de onzichtbare kant van de vrouwelijkheid, het verdrongen vrouwelijke principe en geeft informatie over schaduwzijde, de donkere kant van de persoonlijkheid zoals ervaringen die door teveel pijn verdrongen zijn, soms ook trauma 's die een "zwart gat" in onszelf achterlaten, zaken waar we liever niet mee geconfronteerd worden. Anderzijds symboliseert het een diep verlangen : we hebben een deel van onze aangeboren vrouwelijke (intuïtieve/paranormale) krachten in het onderbewuste verborgen: Een 'innerlijke schat' die wordt bewaakt door een verslindende vrouw, een boze heks. Ze heet ook wel Kali (India) of Hekate (Grieken).
In de horoscoop van een man duidt de zwarte maan soms aan welk type vrouw hem fascineert (en tevens angst inboezemt) : zijn "anima" (C.G. Jung). Deze heks komen we b.v. tegen in (herhalende) nachtmerries. En pas als we onze eigen projecties (de Maan) herkennen wordt duidelijk welke kracht (witte Godin) zich achter haar verbergt.
De sector (het huis) geeft - in positieve zin - aan op welk gebied ons bewustzijn een grote helderheid heeft, daar waar onze "paranormale schat" ligt, maar geeft - in negatieve zin - aan welk gedrag door anderen (en ook door onszelf) wordt geweigerd, op dat gebied voelen we ons vreemd en lijken de gebruikelijke middelen niet te werken. We krijgen van anderen wel respons op het tegenoverliggende huis (ook wel 'Priapus' genoemd).
Interpretatie:
De duiding die de diverse auteurs van de Zwarte Maan geven is heel erg verschillend. Daarbij loopt ook de duiding in 'dierenriem teken' en sector (huis) vaak door elkaar heen, als ook interpretatie van Pluto en/of de Noordelijke Maanknoop die bij auteur-X bijna identiek is aan de duiding van de Zwarte Maan bij Auteur-Y.  
Ik heb besloten me niet te wagen aan een interpretatie van de Zwarte Maan, temeer daar de zwarte maan een "karmisch" punt is wat je pas goed kunt begrijpen als de rest van de horoscoop enigszins duidelijk is. Wel geef ik een aantal voorbeeld zinnen die jij als gebruiker - in relatie met de rest van de horoscoop - zelf kunt aanvullen. P.s. Vul bij (..) de kwaliteiten van het teken of huis in.

- de "cardinale fout" (heks) die je wilt bestrijden we bestrijden is (..)
- als kind pikte je heel snel op .. (..)   je hebt speciale vermogens op het vlak van (..)
- onbewust weiger je (..).. de kracht die onderdrukt is (..)
- het gebied dat anderen weigeren c.q. bij jouw afwijzen is (..)
- daarom voel je je door anderen belemmerd in (..)
- je krijgt geen respons op (..) maar wel op (tegenoverliggende huis)
- je vrouwelijke kant is gefascineerd door (..)
- de "boze heks in jezelf" woont in (..) wellicht heb je op dat vlak traumatische ervaringen
- je bereikt je witte Godin als je de angsten op het vlak van (..) onder ogen ziet en je eigen projecties overwint  

## Zwarte maan in Leeuw
(..) kwaliteiten van de Leeuw : Zelfbewust, centraliteit, het spel dirigeren, het stralende middelpunt, grootsheid , zelfachting Edelmoedig, gul, hoffelijk, loyaal, levensgenietend, plezier, feest Negatief : autoritair, trots, zelfoverschatting, allures

## Zwarte Maan in huis 10
(..) op dit levensgebied speelt : maatschappelijke status, verantwoordelijkheden, positie, prestige, eer, erkenning

<< GELUKSPUNT >>

Gelukspunt algemeen
Het gelukspunt is afhankelijk van de maanfase bij geboorte. Was het nieuwe maan dan staat het in de buurt van de ascendant en bij volle maan rond het 7e huis. Dit punt symboliseert de manier van handelen waardoor je eigen licht het beste naar buiten komt en zo tot geluk leidt. Soms wordt het gezien als het verzamelpunt en de synthese van alle krachten in de horoscoop. Met name de positie in het huis is een aanduiding voor "dit moet je doen" om geluk te vinden.  

GeluksPunt (ParsFortune) in Steenbok
(Nog geen interpretatie aanwezig)

Gelukspunt in 4
Een aangename huiselijke omgeving waarin hij zijn gevoelens kan uitwisselen is bevorderlijk voor zijn geluk. Ook een goede band met ouders en intimi.  

<< CHEIRON >>

Cheiron Algemeen algemeen


Cheiron   in Vissen
(Nog geen interpretatie aanwezig)

Cheiron in Huis 6
(Nog geen interpretatie aanwezig)

Einde Rapportage