Algemene voorwaarden Psychologiepraktijk Hanta Yo

 

Frans van den Berg, Psycholoog, is lid van de Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA) en staat geregistreerd onder de NVPA code 100681.

Het NVPA heeft kwaliteitscriteria en heeft een beroepscode waaraan het handelen van een psychosociaal therapeut getoetst kan worden.

 

Uw privacy en geheimhoudingsplicht
Alles wat wordt besproken is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Als psychosociaal therapeut vind ik samenwerking met huisartsen belangrijk. Indien uw huisarts u heeft doorverwezen zal ik de betrokken huisarts na afronding van de behandeling informeren. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u dit aangeven in de wettelijk verplichte behandelingsovereenkomst (wordt na de intake, bij een vervolg van de sessies, aan u meegegeven om in te vullen en te ondertekenen). Indien ik informatie over u wil opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vraag ik altijd eerst uw toestemming.

 

Klachten
Als u klachten heeft over de hulpverlening en dienstverlening dan is het wenselijk om dit eerst met mij te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG).

 

Kosten
Voor particulieren is het tarief € 60-95 per sessie van 45 minuten ).

* Hanta Yo is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA. Veel zorgverzekeraars vergoeden daarom (deels) deze kosten in de aanvullende verzekering (rubriek Alternatieve geneeswijzen.

Algemene en betalingsvoorwaarden

(behorend bij de behandelingsovereenkomst die bij een vervolg na de intake wordt meegegeven om in te vullen en te ondertekenen)

 

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst.

 

Artikel 2

Afspraken die niet binnen 24 uur (werkdag) vóór de tijd van de afspraak, telefonisch of per mail, zijn afgezegd dient de cliënt volledig te betalen. Bij 48 uur (2 werkdagen) voorafgaande aan de afspraak, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

 

Artikel 4

Bij niet betaling binnen 14dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

 

Artikel 5

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

 

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.

De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.